Служба на МРЗК "ЛИНЗА" в г. Балтийске на ДКБФ 1979-1982 г.